Groen&openbare ruimte

2018

WIGRO (Werkgroep Infrastructuur, Groenvoorzieningen en Ruimtelijke Ordening):
 • Voorzitter: Frans Claessen                               ORP 74  /  claessenadvies@xs4all.nl
 • Leden:  Jan Wouter Bruggenkamp, Aard Bruinshorst, Pieter Dun, Harrie de Heij,  Emmy Jorritsma-Janssen, Johan de Kraker, Jan Leentvaar, Willem Luten, Trudy van der Meer, Pieter van der Molen, Hermien Roddenhof, Ton Schunselaar,  Bram bij de Vaate, Frank Verbeek, Els Waterhout

De werkgroep wil dat in onze buurt de openbare ruimte en het openbaar groen in het bijzonder, van goede kwaliteit blijft of wordt . Zo heeft de werkgroep voor de volgende onderwerpen  aandacht: de toestand en aankleding van de wegen, bermen, plantsoenen, de kinderspeelplaats, groenstroken en bosranden in en om Oostrandpark.

De werkgroep maakt samen met de betrokken bewoners en de Gemeente plannen voor maatregelen om de kwaliteit te verbeteren of op peil te houden. Bij het uitvoeren van de maatregelen wordt ook inzet van de bewoners gestimuleerd.

********************************

WIGRO, subgroep Rietorchisgroep, de paddenpoel:

 • Ineke van Westrienen                                         ORP 135  /  0320-213654
 • Martine Vijverberg                                              ORP 135 /
 • Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer         Reinhold@landschapsbeheer.net
 • Deelnemers: Anneke Langereis, Piet Stoker, Frans Claessen, Elske Joor,

3 November was de laatste activiteit rond de Paddenpoel. Winterrust tot het voorjaar.

**************************************************

Project Oostrandbos 360

Route  ‘Het Bos In met de QR-code’

Persbericht gemeente routes Groene Oostrand voor 30 augustus

1 mei 2017: Bericht over rol die WIGRO wil spelen bij voorbereiding Groot Onderhoud Oostrandpark.

Eind maart is door Pieter van der Molen, Harrie de Heij en ondergetekende overleg gevoerd met de project manager Groot Onderhoud Oostrandpark (GO) (2017-2019) en de planner Groot Onderhoud Freek Kroese. Ter informatie van onze bewoners, die inmiddels al van de gemeente een nieuwsbrief ontvingen over dit onderwerp en die werden uitgenodigd op de website van de gemeente mee te doen aan de bewoners enquête, plaats ik hieronder een uittreksel van het verslag van dat overleg toe. Het gaat over de procedure en de rol van de betrokken partijen: projectteam GO, de aannemer die het onderhoud gaat uitvoeren, de bewoners en de werkgroep WIGRO van de VBO.

De gemeente overweegt om zelf het programma van eisen op te stellen , maar samen met de bewoners en de aannemer de ontwerp fase te doorlopen. Men wil de aannemer vroegtijdig selecteren en hem opdracht geven om te komen met een voorlopig ontwerp en vervolgens met het definitief ontwerp, die beide in een samenspel tussen het project team van de gemeente , de bewoners en WIGRO en de aannemer worden ontworpen en uitgewerkt.

Daarvoor zal de huidige planning worden uitgebreid op detailniveau met de rol voor de WIGRO, die meedenkt met de uitwerking van de enquête resultaten, die rechtstreeks door de bewoners wordt ingevuld. Ook wordt de WIGRO al ingeschakeld om mee te denken over het programma van eisen. De WIGRO zal tussen de bewoners en de aannemer en de gemeente opereren. Tussen de diverse vervolgstappen beginnend met de enquête, dan het voorlopig ontwerp en daarna het definitief ontwerp, vindt met WIGRO tussenoverleg plaats voor de bewoners worden geïnformeerd.

 • de aannemer overlegt met “ons” over het schetsontwerp
 • het voorlopige ontwerp wordt op een bewonersavond gepresenteerd
 • zo ook het definitieve ontwerp op een 2e bewonersavond
 • Er wordt overwogen een extra budget te vragen voor het fietspad en de aansluiting op de doorgaande fietspaden naar andere delen van Lelystad. Freek zal ons dat voorstel, dat nog door de gemeente moet worden goedgekeurd naar ons toesturen.
 • Pieter heeft het plan getoond dat wij in de WIGRO al besproken hebben. De gemeente wil dat graag meenemen voor het programma van eisen.
 • Wanneer het project precies van start gaat hangt af van het groene licht dat het project team van de gemeente moet krijgen. Als dat er is wordt het proces gevolgtijdelijk afgewikkeld . Er wordt niet overwogen om stukken parallel uit te voeren.
 • Voor het aspect riolering is een nieuwe medewerker bij de gemeente aangetrokken. Die is niet alleen met GO van Oostrandpark maar ook met GO voor andere wijken actief.
 • In november 2018 wil men de ontwerpfase gereed hebben .

Aldus dit stuk uit het verslag. Uiteraard kan iedereen persoonlijk naar zowel de gemeente als VBO reageren als een bewoner verdere vragen of opmerkingen heeft.

Zodra wij meer weten over de volgende stappen zal ik u weer op de hoogte brengen.

namens de werkgroep WIGRO van de VBO

Pieter van der Molen, Harrie de Heij en Frans Claessen

**********************************************

WIGRO, subgroep beheer en inrichting Centrale Groenstrook:

De leden van deze subgroep hebben o.l.v. Willem Luten, vanaf 2011 vele bloembollen geplant en bloeistruiken ingeplant en de beukhagen  werden ingeboet. Deelnemers werkgroep verder:  Els Waterhout, Emmy Jorritsma, Piet Stoker.

Eind 2014 werden door de werkgroep opnieuw vele bloembollen gepland aan weerszijden van de ingang van het Oostrandpark.

*********************************************

WIGRO, subgroep beheer en inrichting van de Oostelijke en Noordelijke bosranden:

Een subgroep onder WIGRO is  bezig met beheer en inrichting van de Oostelijke en Noordelijke bosranden. Dit groepje trekt Frans Claessen, daar zitten verder in Jan Wouter Bruggenkamp, Aard Bruinshorst, Pieter van der Molen, Bram bij de Vaate.

**********************************************************

Stichting “De Groene Oostrand”:

Tien jaar geleden was de gemeente van plan de akkers rondom het Oostrandpark een woonbestemming te geven.  Een projectontwikkelaar wilde in dit gebied een “life-style-park” realiseren, zoiets als de “Buitenhof” dat nu aan de overkant van de Oostervaart wordt gebouwd.  In het Omgevingsplan van de provincie was deze woonbestemming op de plankaart ingetekend.  Oostrandparkers en bewoners van de overzijde van de Oostranddreef (Wijngaard, Hofstede,Plantage, Buitenplaats, Rozengaard, Zoom,  etc ) waren het hier helemaal niet mee eens en verzamelden handtekeningen tegen dit plan (respons ruim 650 handtekeningen).  De provinciale politiek was uiteindelijk gevoelig voor deze bezwaren en m.n. de inhoudelijke argumenten;  de woningbouwbestemming werd in november 2000 van de plankaart geschrapt.

Het leek niet onwaarschijnlijk dat er in de toekomst weer initiatief genomen zou worden  tot woningbouw op de akkers.  Om deze toekomstontwikkelingen te bewaken en voor zover mogelijk bij te sturen is in 2002 de stichting “De Groene Oostrand” opgericht met als doel “handhaving van het karakter en de bestemming van het gebied”.   Overijsselsehout, Oostrandpark, -bos, akkers en Geldersehout vormen samen een groene landschappelijke eenheid .  Het is heel bijzonder om direct vanuit de woonbebouwing de open ruimte van de akkers te kunnen zien, er langs kunnen wandelen en fietsen en de wisseling van de jaargetijden – ploegen, zaaien, groei en oogst – kunnen ervaren.  Dit is een unieke situatie voor Lelystad: alleen hier kunnen de bewoners van onze polderstad dicht bij huis de open polder ervaren.

Zo’n 85 sympathisanten steunden de Stichting ook financieel. Het “kapitaal” van ca € 450  is inmiddels besteed aan actiebrochures , kosten Kamer van Koophandel etc.

In 2005 publiceerde de gemeente een nieuw Structuurplan.  Er verscheen opnieuw een woonbestemming op de akkers.  Bezwaren van de Stichting hadden dit keer niet het gewenste resultaat. Volgens het vastgestelde Structuurplan 2005 is woningbouw na 2015 toegestaan.  Om woningbouw juridisch planologisch toe te kunnen staan moet de woningbestemming in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

En ja….…. dat is nu de actualiteit:  in de loop van juli  wordt  het ontwerp bestemmingsplan “Stadsrand “ ( met daarin het Oostrandpark) gepubliceerd.  De stichting “De Groene Oostrand” is voornemens krachtig bezwaren in te dienen tegen eventuele woningbouw op de akkers.   We hopen daarbij op sympathie en steun – b.v. handtekeningenactie – van Oostrandparkers en bewoners van Hofstede, Wijngaard, Plantage, Rozengaard, Buitenplaats, Zoom,  etc.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit: Ab Langereis voorzitter (ORP), Judith Flapper (Plantage), Coen Klaarwater (Buitenplaats), Pieter van der Molen (ORP), en Harrie de Heij (ORP).

Nieuwsbrief van de Groene Oostrand van juni 2014

Tot 2023 geen woningen op de akkers, maar …. hoe nu verder ?
De gemeenteraad heeft jl. januari in grote meerderheid besloten voor de komende 10 jaar
woningbouw op de akkers te verbieden. Mooi en bekend nieuws. Stichting “De Groene Oostrand”  zou nu op zijn of haar lauweren kunnen gaan rusten. Het stichtingsbestuur vindt dit niet verstandig.
Het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst – niet op de akkers – maar wellicht wel in de aangrenzende gebieden zich ruimtelijke ontwikkelingen aandienen die niet stroken met het groene karakter van de Oostrand. Waakzaamheid blijft dus geboden.

Verder zijn de akkers kennelijk heel attractief voor ontwikkelaars om woningbouw op te projecteren. Dat is de afgelopen 14 jaar gebleken. Na de verbodsperiode van de komende 10 jaar liggen er misschien al weer bouwplannen klaar. Het bestuur heeft daarom besloten stichting “De Groene Oostrand” niet op te heffen. Voor de komende 10 jaar is continuïteit van belang. Gezien de leeftijd van 4 van de 5 bestuurleden wordt er naar gestreefd het bestuur met 2 jongere bestuurleden uit te breiden en wellicht op termijn nog verder te verjongen.

Om het gedachtegoed over de Groene Oostrand levend te houden is het plan om een rapport op te (laten) stellen over dit gebied met o.a. geschiedenis, structuur en kwaliteit.
De financiële reserve, in 2001 verkregen uit steundonaties voor de stichting, is tot een minimum geslonken. Voor de continuïteit en o.a. voor het maken van bovengenoemd rapport zijn donaties vanaf € 5,00 meer dan welkom.
Ons bankrekeningnummer is:
NL59INGB000 5612445 t.n.v. H.T.A. de Heij –inz. De Groene Oostrand- .

Een wat uitgebreidere nieuwsbrief wordt op papier verspreid onder diegenen, die de verwikkelingen eind 2013/ begin dit jaar niet via de VBO-website hebben kunnen volgen en b.v. wel destijds de Groene Oostrand financieel hebben gesteund en/of in het gebied woonachtig zijn.
Belangstellend? Meld u aan op e-mailadres “groeneoostrand@outlook.com”

Het bestuur van de “Groene Oostrand”
Judith Flapper, Ab Langereis, Coen Klaarwater, Pieter van der Molen en Harrie de Heij

********************************************************