Jaarvergaderingen

Notulen jaarvergadering 10 januari 2020

Hieronder staan de presentatie en het verslag van deze jaarvergadering:

Presentatie: 2020-01-10 VBO nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Verslag: jv100120

 

Notulen ledenvergadering 11 januari 2019

Aanwezig: het bestuur bestaande uit Gezien Leentvaar(voorzitter), Marijke Witteveen (secretaris), Trudy van der Meer (penningmeester), Emmy Jorritsma (algemeen bestuurslid), Frans van Rijnsoever (algemeen bestuurslid) en 49 belangstellenden

Bericht van verhindering is ontvangen van Sjaak de Wit, Yvonne en Jan van Oirschot en Johan en Klaasje Daan.

 1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda

            De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Aan de hand van een uitgebreide power-point presentatie wordt de agenda behandeld.

Deze presentatie zal ook op de website te vinden zijn.

 1. Financieel jaaroverzicht 2018 en begroting 2019/contributie 2019

Het financieel jaaroverzicht toont een negatief resultaat van  € 320,26. Het zomerfeest ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het Oostrandpark veroorzaakte dit jaar een extra onkostenpost. Op de begroting van 2019 wordt

€ 280,00 gereserveerd voor een groot feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Er is geen reden om de contributie te verhogen, deze blijft dus € 15,00 per gezin en

€ 10,00 voor alleen wonenden.

 1. Verslag kascontrolecommissie

Gerard van Kaldekerken en Frans Joor hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden, met de complimenten voor de penningmeester. Frans Joor is aftredend en Peter Warnier meldt zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie.

 1. WIGRO

Frans Claessen geeft een toelichting op het groot onderhoud dat inmiddels van start is gegaan. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie zijn afgerond. Voor vragen of problemen is een medeweker van de firma De Wilde aanspreekbaar, gebleken is dat er bij een melding snel wordt gehandeld.

De gekapte bomen zullen worden vervangen. De planken die om de overige bomen zijn bevestigd dienen ter bescherming en worden na de onderhoudswerkzaamheden weer verwijderd.

De voorzitter meldt dat Dick Waterhout een nieuw en groter boekenkastje zal maken, ter vervanging van het vernielde kastje, applaus volgt!

 1. Terugblik activiteiten en vooruitblik op het komend jaar

Terugblik

De huiskamerbijeenkomsten in maart, april en mei werden goed bezocht en dat geldt ook voor de maandelijkse koffie-ochtenden voor alleen wonenden bij Nel Beurze (ORP 101).

Het zomerfeest in september ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het Oostrandpark was een groot succes.

De whatsapp-groep voor alleen wonende Oostrandparkers en de whatsapp buurtpreventiegroep functioneren goed en bij de laatste groep hebben zich weer nieuwe deelnemers gemeld.

Het wandelclubje vertrekt wekelijks op vrijdagochtend vanaf de plek waar de brievenbus ooit stond (en niet meer zal worden teruggeplaatst).

Er was een AED-reanimatie-cursus.

Het werkgroepje bij de Paddenpoel functioneert onder leiding van Ineke van Westrienen.

De schoorsteenveger en glazenwasser verrichten respectievelijk een keer per jaar en een keer per kwartaal onderhoudswerkzaamheden in het kader van het collectieve onderhoud.

Vooruitblik

Het komend jaar staan huiskamerbijeenkomsten gepland, de eerste op 11 februari ten huize van Sjoukje Rozendal en Enno Bregman (ORP 25)

Enno zal dan een lezing verzorgen over de geologie van Flevoland. Aanmelden kan via Frans van Rijnsoever (fransvrijnsoever@gmail.com).

Bij Gezien en Jan Leentvaar zal in samenwerking met de afdeling Welzijn van de gemeente een informatie-avond worden gegeven over het opbouwwerk en de mogelijkheden voor de ouder wordende mens.

Er komt een  informatie-avond voor nieuwe leden bij Gezien en Jan Leentvaar.

Andere activiteiten die op het programma staan zijn:

 • Een busrit door Lelystad
 • Een walking bridgedrive
 • AED cursus, hiervoor is nog te weinig belangstelling, men kan zich aanmelden bij Frans van Rijnsoever.

De bestaande activiteiten (koffie-ochtenden wandelen, werken bij de Paddenpoel) blijven doorgaan. Ineke van Westrienen meldt dat het kapotte bankje bij de Paddenpoel zal worden vervangen, Er zijn ringslangeieren uitgekomen. Nieuwe mensen zijn van harte welkom bij de werkgroep!

 1. Samenstelling bestuur/aftreden bestuursleden

Emmy en Marijke zijn volgens schema aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat Emmy en Marijke hun functie in het bestuur kunnen blijven vervullen.

 1. Rondvraag

Frans van Rijnsoever informeert mede namens de familie Acda of er belangstelling bestaat voor het oprichten van een werkgroep die zich zal gaan bezighouden met het onderzoeken van het grondwater in de wijk t.b.v. warmtewinning. Een groot aantal aanwezigen vindt dit een prima idee.

Jaap van Gelder vraagt hoe het zit met het ophalen van plastic, glas en papier door de mensen van Triade. Frans van Rijnsoever deelt mee dat Triade begin dit jaar de bewoners via een brief zal informeren over de uitgangspunten voor het ophalen van dit afval. Het plastic zal niet meer worden ingezameld als er containers voor zijn gekomen, glas en papier wel. Bewoners wordt nadrukkelijk verzocht het aan de weg geplaatste afval wel weer terug te halen als Triade niet langs is geweest.

Enno Bregman wijst op de mogelijkheid om in de lange rechte palen in het bos ooievaarsnesten te maken. Misschien zijn er mensen die daar bij willen helpen. De aanwezige leden regeren positief.

 1. Sluiting en borrel

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor de nieuwjaarsborrel.

Notulen ledenvergadering 11 januari 2019: Notulen ledenvergadering 11 januari 2019

PPPresentatie nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2019: 11012019nieuwjaarsbijeenkomst

PPPresentatie nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2018: nieuwjaarbijeenkomst 2018 def 1.3

Notulen ledenvergadering 12 januari 2018: Notulen120118

Eén gedachte over “Jaarvergaderingen”

Reacties zijn gesloten.