Groot onderhoud Oostrandpark, bericht van de WIGRO

 Bericht over rol die WIGRO wil spelen bij voorbereiding Groot Onderhoud Oostrandpark.

Eind maart is door Pieter van der Molen, Harrie de Heij en ondergetekende overleg gevoerd met de project manager Groot Onderhoud Oostrandpark (GO) (2017-2019) en de planner Groot Onderhoud Freek Kroese. Ter informatie van onze bewoners, die inmiddels al van de gemeente een nieuwsbrief ontvingen over dit onderwerp en die werden uitgenodigd op de website van de gemeente mee te doen aan de bewoners enquête, plaats ik hieronder een uittreksel van het verslag van dat overleg toe. Het gaat over de procedure en de rol van de betrokken partijen: projectteam GO, de aannemer die het onderhoud gaat uitvoeren, de bewoners en de werkgroep WIGRO van de VBO.

De gemeente overweegt om zelf het programma van eisen op te stellen , maar samen met de bewoners en de aannemer de ontwerp fase te doorlopen. Men wil de aannemer vroegtijdig selecteren en hem opdracht geven om te komen met een voorlopig ontwerp en vervolgens met het definitief ontwerp, die beide in een samenspel tussen het project team van de gemeente , de bewoners en WIGRO en de aannemer worden ontworpen en uitgewerkt.

Daarvoor zal de huidige planning worden uitgebreid op detailniveau met de rol voor de WIGRO, die meedenkt met de uitwerking van de enquête resultaten, die rechtstreeks door de bewoners wordt ingevuld. Ook wordt de WIGRO al ingeschakeld om mee te denken over het programma van eisen. De WIGRO zal tussen de bewoners en de aannemer en de gemeente opereren. Tussen de diverse vervolgstappen beginnend met de enquête, dan het voorlopig ontwerp en daarna het definitief ontwerp, vindt met WIGRO tussenoverleg plaats voor de bewoners worden geïnformeerd.

  • de aannemer overlegt met “ons” over het schetsontwerp
  • het voorlopige ontwerp wordt op een bewonersavond gepresenteerd
  • zo ook het definitieve ontwerp op een 2e bewonersavond
  • Er wordt overwogen een extra budget te vragen voor het fietspad en de aansluiting op de doorgaande fietspaden naar andere delen van Lelystad. Freek zal ons dat voorstel, dat nog door de gemeente moet worden goedgekeurd naar ons toesturen.
  • Pieter heeft het plan getoond dat wij in de WIGRO al besproken hebben. De gemeente wil dat graag meenemen voor het programma van eisen.
  • Wanneer het project precies van start gaat hangt af van het groene licht dat het project team van de gemeente moet krijgen. Als dat er is wordt het proces gevolgtijdelijk afgewikkeld . Er wordt niet overwogen om stukken parallel uit te voeren.
  • Voor het aspect riolering is een nieuwe medewerker bij de gemeente aangetrokken. Die is niet alleen met GO van Oostrandpark maar ook met GO voor andere wijken actief.
  • In november 2018 wil men de ontwerpfase gereed hebben .

Aldus dit stuk uit het verslag. Uiteraard kan iedereen persoonlijk naar zowel de gemeente als VBO reageren als een bewoner verdere vragen of opmerkingen heeft.

Zodra wij meer weten over de volgende stappen zal ik u weer op de hoogte brengen.

namens de werkgroep WIGRO van de VBO

Pieter van der Molen, Harrie de Heij en Frans Claessen