Parknieuws 9

Parknieuws 9. 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Verenigde Bewoners Oostrandpark. Tevens uitnodiging voor de jaarvergadering en Nieuwjaars borrel. Zoals altijd wordt de brief ook huis aan huis verspreid. Wellicht worden nog meer bewoners lid van de vereniging.

Een aantal belangrijke punten komen aan de orde.

Jaarvergadering en Nieuwjaars borrel.

In het nieuwe jaar  is er op 10 januari om 20.00 uur weer  de  jaarvergadering van de vereniging met aansluitend een Nieuwjaarsborrel. Dit keer op een andere locatie: het Gelderse hout, Triade Lelystad.

Het volledige programma van de nieuwjaarsbijeenkomst  zal  in december op onze website staan. 

Agenda van de jaarvergadering 10 januari 2014:

1.       opening en mededelingen, vaststellen agenda

2.       financieel jaaroverzicht 2013 en begroting 2014

3.       Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid kascontrole commissie.

4.       terugblik op het jubileumjaar en vooruitblik op 2014

5.       evt. aftreden bestuursleden Frans Claessen en Sjaak de Wit, beide stellen zich herkiesbaar, (tegenkandidaten kunnen zich melden tot voor de vergadering, mits met steun van het bestuur of van minimaal 5 andere leden).

6.       rondvraag

7.       sluiting

Lustrumfeest

Het 40 jarig jubileum van het Oostrandpark was van het begin tot het eind een geweldig succes. Vele bewoners en oud bewoners hebben het feest bijgewoond. Het running dinner , de culturele avond op vrijdag, de presentaties van de hobby’s van de bewoners, en de reünie met de oudbewoners op zaterdag , alle manifestaties waren zeer geslaagd. Het organiserende comité heeft een geweldige prestatie verricht waar het bestuur haar zeer erkentelijk voor is.

Kunstwerk het Baken

Twee weken later werd het Baken bij de ingang van onze wijk langs de Oostranddreef door wethouder Jop Fackeldeij en Frans Claessen in aanwezigheid van vele bewoners onthuld.              Twee dagen voor de onthulling was er op de sokkel van het Baken nog een protestbord geplaatst door een bewoner van het ORP met de tekst “Tinus wij willen jouw Baken niet! “ Wat door andere bewoners was gecorrigeerd tot  “Tinus,  Patrick wil jouw Baken niet”!

WIGRO

De werkgroep werkt met enthousiasme door om samen met de  bewoners, de afdeling Beheer Openbare Ruimte  van de gemeente  de inrichting, het beheer en het onderhoud  van de bosranden in onze wijk meer in overeenstemming te brengen met de wensen van de direct aanwonenden. Ook gaat ze door met de beplantingen langs de centrale groenstrook. Contactpersoon: Frans Claessen ORP 74 ( claessenadvies@xs4all.nl 

Speakerscorner

De speakerscorners zijn steeds goed bezocht. Er worden weer enkele winteravond bijeenkomsten georganiseerd. Als iemand  een suggestie voor een huiskamer onderwerp heeft of zijn huiskamer  beschikbaar wil stellen voor een bijeenkomst, dan horen we het graag  dewit.neeft@gmail.com

Collectief onderhoud

Er zijn in het kader van het collectief onderhoud in de wijk inmiddels een aantal zaken op de rit gezet. Een schoorsteenveger en een glazenwasser hebben al een aantal keren bij bewoners die belangstelling hadden de klus gedaan. Deze onderhoudsklussen zullen doorgang vinden in afgesproken termijnen. Vloerisolatie is ook bij een aantal bewoners aangebracht en onderhoud en/of renovatie van daken is eveneens achter de rug. Er wordt nu gewerkt aan een offerte voor controle van de gasleidingen. Wie ook mee wil doen in dit alles, het geldt alleen voor leden van de vereniging.

Voor meer informatie of aanmelding voor deze zaken graag een mail naar Ina van Gelder, contactpersoon van de werkgroep collectief onderhoud: inavangelder@planet.nl

Contributie

Vanzelfsprekend is het bij alle leden bekend dat de contributie van €10.00 per persoon jaarlijks voldaan moet worden. Wel zijn er nog steeds een aantal mensen bij wie dit erbij inschiet. Het rekeningnummer vinden jullie bij de gegevens van de vereniging boven aan deze brief. Dus voor jullie dit Parknieuws wegleggen kijk even of jullie al betaald hebben.

Contributie van 2013 zo snel mogelijk, en die van 2014 zo mogelijk ook voor januari overmaken.