Woningbouw op de akkers?

Woningbouw op de akkers ??

Medio dit jaar zag de toekomst voor de ons omringende akkers er zonnig – of liever gezegd – groen uit.  Het bestemmingsplan Stadsrandgebied , waarin Oostrandpark en de akkers zijn gelegen, is  j.l. mei door de gemeenteraad vastgesteld.  In dit bestemmingsplan hebben de akkers voor de komende 10 jaar een agrarische bestemming.  Dus geen woningbouw ! ?

Dit voorjaar is de gemeente het Structuurplan Lelystad 2015 gaan actualiseren.  De crisis heeft de opvattingen over de ruimtelijke ontwikkeling van 10 jaar geleden behoorlijk doen wijzigen.  Er wordt nu uitgegaan van een veel kleinere woningbouwproductie per jaar en een concentratie van de woningbouw in de Warande en het Hanzepark.  Tot onze verrassing is de woningbouwlocatie, die in het Structuurplan 2015 voor realisering na 2015 stond aangegeven, niet van de plankaart  verdwenen. Het verzoek van de Stichting de Groene Oostrand  tijdens de informatieavond  11 november j.l. om deze bouwlocatie te schrappen is niet gehonoreerd.  B&W heeft besloten de bouwlocatie Oostrandpark-zuid (zo heet dat nu) te handhaven.  Onduidelijk is of woningbouw al na 2015 mogelijk is of pas na 2023.

 De gemeenteraad moet hierover nog besluiten.  Bespreking en besluitvorming vindt kort voor of na de Kerst plaats.  Formeel bezwaar maken is niet mogelijk. 

Een eventuele latere wijziging van het bestemmingsplan moet wel een formele beroeps- en bezwarenprocedure doorlopen.

Gelijktijdig  – toeval of niet –  is de stichting Vredeswijk Lelystad( www.vredeswijklelystad.nl  )bezig met een plannen voor 200 woningen op onze akkers.  Deze club heeft 2 jaar geleden een plan ontwikkeld in de Warande.  Vanwege TM-uitgangspunten (transcendente-meditatie) is een waterpartij oost van de woningen gewenst.  In de Warande werd de infrastructuur (waterpartij, brug etc ) een te hoge kostenpost.   En …… waar komt men nu op uit ?  natuurlijk op onze akkers, deze grenzen immers aan de “gratis” Oostervaart.

Stichting de Groene Oostrand zal in de komende raadsbehandeling van de Actualisatie Structuurplan zijn geluid duidelijk laten horen tegen woningbouw op de akkers en oproepen om op z’n minst het vastgestelde bestemmingsplan (agrarische bestemming tot 2023) te respecteren.

Harrie de Heij, namens de Stichting de Groene Oostrand