Woningbouw op de akkers..: concreter !? 14 januari besluitvorming Gemeenteraad KOMT ALLEN

Woningbouw op de akkers……: concreter !?

J.l. december was op deze website het stukje “Woningbouw op de akkers ??“ te lezen.  Hierin werd vermeld dat in de nieuwe Structuurvisie 2013-2023 tot onze verrassing weer woningbouw was gepland  op onze mooie open ruimte.  Gelijktijdig – en dat is geen toeval – heeft de stichting Vredeswijk concrete bouwplannen voor 200  “Vedische”woningen op de akkers.  Stichting Vredeswijk krijgt hun project in de Warande financieel niet voor elkaar.  Onze akkers zijn de enige alternatieve locatie in Lelystad die zou voldoen aan de bijzondere “Vedische” eisen voor dit nieuwe Sidhadorp.

Stichting “de Groene Oostrand” heeft de raadsleden per brief geïnformeerd over deze onwenselijke ontwikkeling en dit 17 december in een raadssessie toegelicht.  Op verzoek van de raadsleden heeft wethouder Luchtenveld 7 januari overlegd  met “de Groene Oostrand” en  stichting Vredeswijk .

Dit overleg heeft niets opgeleverd.

Luchtenveld blijft bij zijn standpunt, dat woningbouw vanaf 2015 mogelijk zou moeten zijn. Bij de herziening van het bestemmingsplan zou dan uitgebreid inspraak mogelijk zijn over het woningbouwplan.

“De Groene Oostrand” vindt, dat het gebied met  bossen en landerijen een grote landschappelijke en recreatieve waarde heeft en dat hier geen woningbouw  past.   De gemeente gaat in de nieuwe Structuurvisie uit van een veel lagere woningbouwproductie en plant deze nieuwbouw in de Warande en Hanzepark; dus waarom de akkers ?  Andere kleine bouwlocaties – zoals de ijsbaan – worden logischerwijs wel verschoven van 2015 tot na 2023 ; de akkers niet.  In het medio 2013 vastgestelde bestemmingsplan hebben de akkers voor de komende 10 jaar een agrarische bestemming.  In nog geen half jaar verandert de gemeente volledig van koers !

 “De Groene Oostrand” heeft alle raadsleden schriftelijk nogmaals dringend verzocht de akkers vrij te houden van woonbebouwing.

Komende dinsdag (14 januari)  bespreekt de gemeenteraad de lichte actualisatie Structuurplan (= Structuurvisie 2013-2023) (19.55 uur, presentatiezaal Stadhuis).  De “Groene Oostrand” zal hier nog kort toelichten waarom de akkers geen woningbouwlocatie zijn.  Na 21.00 uur is er besluitvorming.

Supporters zijn welkom !

 Harrie de Heij, namens de stichting de “Groene Oostrand”