Akkers blijven Akkers !!

Gisteravond heeft de gemeenteraad in grote meerderheid besloten woningbouw op de akkers voor de komende 10 jaar van de kaart te schrappen.  De afgelopen 2 maanden is door de “Groene Oostrand” 2x  tijdens sessies in het Stadhuis ingesproken, zijn de raadsleden meerdere keren per brief geïnformeerd en zijn de raadsfracties afgelopen week intensief telefonisch benaderd.  Gisteravond heeft Ab Langereis ons standpunt nog een keer toegelicht (zie hieronder).  Wethouder Luchtenveld bleef bij zijn oude verhaal “ volgens het Structuurplan 2005 mag er na 2015 gebouwd worden en dat handhaven we gewoon in de nieuwe Structuurvisie”.  Alle politieke partijen zien in, dat door de crises voor de komende tijd de vooruitzichten voor nieuwbouw veel minder rooskleurig zijn.  De meeste partijen zien dan ook geen enkele noodzaak de akkers te bebouwen.  Een door 8 van de 10 partijen ingediend amendement om (vrij vertaald)  “het verbod om de akkers te bebouwen in elk geval te verlengen tot 2023” werd aangenomen.   Resultaat bij stemming:  29 voor , 6 tegen.   De tegenstemmers konden zich kennelijk moeilijk losmaken van Vredeswijk, het door wethouder Fackeldey zo gepushte project.

Wij bedanken de raadsleden voor hun luisterend oor en hun realisme.  Verder hebben wij ons erg gesteund gevoeld door de reacties van veel Oostrandparkers  tijdens de vergadering van de VBO j.l. vrijdag en door de aanwezigheid van supporters op de publieke tribune gisteravond.

Mede namens: Judith Flapper,  Coen Klaarwater, Pieter van de Molen, Ab Langereis,

Harrie de Heij, stichting “de Groene Oostrand”

Gisteren (14-1-2013) mondeling toegelicht standpunt “Groene Oostrand”:

Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad,                                     

In aanvulling op ons schriftelijk pleidooi om de akkers in de Oostrand  vrij te houden van woningbouw willen wij u hier nog het volgende meegeven:

  1. Het gebied Overijsselse Hout, Gelderse Hout en de daarbij behorende akkers is in begin jaren  70 ontworpen als een landschappelijke eenheid en deugdelijk planologisch ingekaderd. Na 40 jaar is dit een prachtig volgroeid landschap.
  2. Gelet op de focus van de gemeente in de Structuurvisie 2013-2023 voor woningbouw in Hanzepark en Warande is er geen enkele noodzaak voor woningbouw in deze periode  op de akkers.
  3. Het medio 2013 vastgestelde bestemmingsplan bestemt het gebied voor de komende 10 jaar – deugdelijk onderbouwd – agrarisch.  Een paar maanden later, de inkt is nauwelijks droog , en er ligt  een woonbestemming op de akkers. 
  4. Wij hebben op zich niets tegen het initiatief Vredeswijk. Wij geven de gemeente in overweging een andere locatie aan te bieden, meer centraler in de Warande en tegen geringere kosten te ontwikkelen. De Warande is volgens de website van Vredeswijk en diverse krantenartikelen uit 2011 een ideale locatie.
  5. Wij hebben zeer recent begrepen van vertegenwoordigers van Triade en ’s Heerenloo, die op de plaats van de voormalige zuivelboerderij een centrum hebben voor de behandeling van zwaar gehandicapte jongeren, dat zij absoluut tegen woningbouw op de akkers zijn. Zij zijn zeer verbaasd, dat het College over de plannen voor  woningbouw  geen contact met  hen heeft  opgenomen.

De behandeling van deze jongeren gedijt nl bij uitstek in een rustige omgeving die gevrijwaard is van woningbouw. De behandeling op de huidige locatie is een groot succes.  Tot slot, wij hopen dat u onze zienswijze ondersteunt. Dank voor uw aandacht.

Namens de Stichting de “Groene Oostrand”   Ab Langereis, Voorzitter.