Jaarvergadering op vrijdag de 13e

Beste Oostrandpark bewoners,

Graag herinneren wij u aan onze Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel op

vrijdag 13 januari a.s.

Locatie:          Buurthuis de Krakeling , Schor 1-9  (in Atol Plaza)

Aanvang:        20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur met koffie /thee

Agenda Algemene ledenvergadering

1.         Opening en mededelingen, vaststelling agenda

2.         Financieel overzicht 2022 en begroting 2023

3.         Verslag kascontrole commissie;- decharge aan het bestuur; samenstelling             kascontrolecommissie

4.         WIGRO

5.         Collectief Onderhoud (nieuwe leden gevraagd)

6.         Samenstelling Bestuur: Frans van Rijnsoever is en aftredend en stelt zich herkiesbaar

7.         Rondvraag

8.         PowerPointpresentatie activiteiten afgelopen jaar en vooruitblik op 2023

9.         Sluiting en Nieuwjaarsborrel

Bijgaand treft u ter informatie de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 mei 2022 aan.

Wij zullen u deze keer graag verwelkomen in buurthuis De krakeling.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Marijke Witteveen, secretaris.

Hieronder staan de notulen van de vorige ALV: