Verslag jaarvergadering ORP 9 januari 2015 en enkele hieruit gelichte punten

Berichten uit de ORP Jaarvergadering 2015

Op deze pagina, onder deze uitgelichte punten vindt u de notulen van de jaarvergadering van 9 januari 2015. Onderstaand worden eerst enkele punten toegelicht.

Verlichting van het kunstwerk

De gemeente wil de aansluiting op het elektriciteitsnet verzorgen. De ORP moet wel de verlichting verzorgen en aanbrengen. De gedachte gaat uit naar ledverlichting. Dat vergt weinig stroom. De vergadering ondersteunt dit. Met slechts één stem tegen.

Groot onderhoud bestrating Oostrandpark

In verband met groot onderhoud van bestrating van het Oostrandpark (staat in de planning van de gemeente op 2018) zal de Wigro starten met de voorbereiding van gesprek van de ORP bewoners met de gemeente.

Signaleren van verdacht gedragende personen

Als bewoners zich verdacht gedragende personen signaleren in de wijk dan is het raadzaam dit te melden. Men dit kan melden via de ORP website. Men kan ook altijd de lokale politie informeren. Via deze link komt u bij de presentatie van de wijkagent tijdens de speakers corner d.d. 08-04-2013. Hierin vindt u adviezen hoe te handelen (doorscrollen tot presentatie nr. 3).

De Paddenpoel

De werkgroep Paddenpoel ziet graag versterking van hun gelederen met enthousiaste ORP-ers. De werkzaamheden kunnen zeer variëren. Voor meer info over de Paddenpoel kunt u op deze link klikken en doorscrollen.

******************

Notulen ledenvergadering 9 januari 2015

Aanwezig 53 personen

Afwezig met bericht fam ten Hag, Ina van Gelder (bestuurslid), Emmy Jorritsma (bestuurslid), Corine Verschoor, Ab Langereis, Johan en Alie de Kraker.                    Verslag: Sjaak de Wit

Voorzitter Frans Claessen opent de vergadering om 20.15 uur.

Door middel van een PowerPoint licht de voorzitter de verschillende agendapunten toe. De PowerPoint zal beschikbaar zijn op de website van het ORP (is inmiddels gebeurd)

Verkiezing bestuur

Emmy Jorritsma en Ina van Gelder zijn volgens het rooster aftredend.

Emmy stelt zich opnieuw verkiesbaar. Marijke Witteveen is bereid gevonden in het bestuur de opengevallen plaats in te nemen. De vergadering gaat met algemene stemmen hiermee akkoord. De voorzitter bedankt namens de vergadering Ina en het bestuur zal dit nog persoonlijk doen.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit Harrie de Heij en Jaap van Gelder. Omdat Jaap door persoonlijke omstandigheden verhinderd was voor de kascontrole, heeft Frans van Rijnsoever zijn plaats ingenomen. Harrie de Heij geeft aan dat uitgaven geheel verantwoord zijn. Alle leden hebben contributie betaald. De kascommissie beveelt de penningmeester aan om van de inkomsten en uitgaven voortaan per verenigingsjaar afzonderlijk te administreren.

Jaap van Gelder treedt af als lid van de kascommissie. Frans van Rijnsoever is bereid toe te treden tot de kascommissie. De vergadering stemt hiermee in. De kascommissie bestaat nu uit Harrie de Heij en Frans van Rijnsoever.

Verlichting van het kunstwerk

De gemeente wil de aansluiting op het elektriciteitsnet verzorgen. De ORP moet wel de verlichting verzorgen en aanbrengen. De gedachte gaat uit naar led verlichting. Dat vergt weinig stroom. Daardoor is een zonnepaneel niet doelmatig. Etienne Klinkert (maker van het kunstwerk) spreekt zich uit voor verlichting van binnen uit en van onderop. De vergadering ondersteunt dit. Met slechts één stem tegen gaat de vergadering akkoord met het verlichten van het kunstwerk.

Financieel overzicht 2014 en begroting 2015

Frans presenteert het financieel overzicht 2014. De uitgaven zijn ca 1000 euro. De inkomsten aan contributie 1500 euro. De 500 euro gaat naar de reserve. Die komt daarmee op ca 2500 euro.

De begroting 2015 sluit op 1500 euro. Daarin is oa de verlichting van het kunstwerk en de inrichting en onderhoud van het openbaar groen opgenomen.

Toelichting activiteiten 2014 en 2015.

Frans geeft een toelichting op de activiteiten die in 2014 hebben plaatsgevonden en geeft een vooruitblik op de activiteiten voor 2015.

Er zal een actuele lijst met mensen die de reanimatie/AED cursus hebben gevolgd op de site worden geplaatst.

De Jeu de Boules zal worden gestopt.

Het collectief onderhoud loopt goed met dank aan de inzet van Ina van Gelder en Ton Schunselaar. Collectief onderhoud aan verwarmingsinstallatie was te verscheiden en er was weinig animo vanuit bedrijven. Dit zal nog verder worden uitgediept. Er is gewerkt aan (Tomson) warmte isolatie van de woning. Ton meldt dat bij de aanleg straks van de glasvezelkabel naar ieders meterkast, vóór en ná de aanleg Tomson ingeschakeld kan worden. Deze zorgt dan dat de isolatie niet beschadigd wordt

Voor de nieuwe opzet van de speakerscorner worden energie(besparing en opwekking) en de keuzes die samenhangen met de aanleg van glasvezel genoemd als onderwerpen.

De Wigro zal komend jaar oa aandacht besteden aan de nazorg van het snoeien en het onderhoud van het openbaar groen.

In verband met groot onderhoud van bestrating van het Oostrandpark (staat in de planning van de gemeente op 2018) zal de Wigro starten met de voorbereiding van gesprek van de ORP bewoners met de gemeente.

Rondvraag

In verband met groot onderhoud van de Oostranddreef in 2015 zal deze in een periode in komend jaar beperkt toegankelijk zijn. Frans en Harrie de Heij zullen met de gemeente overleggen. Daarbij zal ook de geluidsoverlast meegenomen worden.

Harrie de Heij van de Stichting Groene Oostrand licht toe dat de plannen van de gemeente nu geen bouw toestaan van het open veld tot in ieder geval 2023. De stichting zal via de Agrarische Hogeschool in Dronten (CAH) een gebruikersonderzoek doen van de groene oostrand . Bewoners en gebruikers kunnen daarvoor benaderd worden. Harrie roept op om lid of donateur te worden van de Stichting.  Link voor meer informatie over de Stichting Groene Oostrand (doorscrollen tot laatste item op deze pagina)

Ineke van Westrienen geeft een toelichting op het werken aan de Paddenpoel en roept de bewoners op deel te nemen aan hun activiteiten. Concreet ontstaat de gedachte om in plaats van een voorjaar koffieochtend een picknick te houden bij de Paddenpoel. Bestuur en de werkgroep pakken dit op.

Op de vraag wat te doen als bewoners zich verdacht gedragende personen signaleren in de wijk geeft Frans aan dat men dit kan melden op en via de mailing van de website en altijd de lokale politie kan informeren.

De brievenbus van de ORP gaat vermoedelijk weg. Daar kan het bestuur niets aan doen. Dat is een bedrijfspolitieke beslissing van de KPN zelf

Sluiting

Om 10 voor half 10 sluit de voorzitter de vergadering.

Aansluitend is er de geanimeerde nieuwjaarsborrel